NarSearch

ค้นหารายละเอียด โฆษณาวัตถุเสพติด

ตัวอย่าง
เลขที่ใบอนุญาต 1/2562
ประเภท :
เลขที่ใบอนุญาต :
สื่อโฆษณา :
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
เจ้าของผลิตภัณฑ์ :
ชื่อยา (ไทย) :
วัน เดือน ปี
ที่อนุญาต
ตั้งเเต่วันที่ :
ถึงวันที่ :
ชื่อยา (Eng) :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000